اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
داریوش محمودی دبیر هیأت مدیره و مشاور مالی 889574459-60 1154-1157
امیرحسین  شاهمیر قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و مشاور بین الملل 88957440-88970322 1278-1277-2054-2053
احمد  عبدوس مشاور عالی در حوزه ی معاونت برنامه ریزی 88955873
رمضانعلی ملک سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات 88961728 3016
سعید  کاشانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 56370901-2 56343877
کامبیز معتمد وزیری قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی و سرپرست اداره کل آرد و نان 88970323-88963262 1264
عباس بذرافکن عضو موظف هيأت مدیره و معاون برنامه ریزی
هوشنگ گودرزی دبیر هیأت مدیره و مشاور بازرگانی 889574459-60 1154-1157
مهدی ترابی رئیس کارگروه حسابرسی داخلی 88957474-6
امیر حسین شاهمیر مشاور در امور بین الملل 021-88970313
عباس شفیعی دبیر کمیسیون وصول مطالبات 88957474-6
حسن عباسی معروفان عضو موظف هیأت مدیره و معاون بازرگانی داخلی 88970323-889632262 2021-1245-1256

2 3 4 5