اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
امیرحسین  شاهمیر قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و مشاور بین الملل 88957440-88970322 1278-1277-2054-2053
احمد  عبدوس مشاور عالی در حوزه ی معاونت برنامه ریزی 88955873
رمضانعلی ملک رئیس گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات 88961728 3016
کامبیز معتمد وزیری قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی و سرپرست اداره کل آرد و نان 88970323-88963262 1264
عباس بذرافکن عضو موظف هيأت مدیره و معاون برنامه ریزی
امیر حسین شاهمیر مشاور در امور بین الملل 021-88970313
حسن عباسی معروفان عضو موظف هیأت مدیره و معاون بازرگانی داخلی 88970323-889632262 2021-1245-1256
حسین  ایرانشاهی عضو موظف هیأت مدیره و معاون اداری و مالی 88972088 1251-2027-1009
علیرضا کریمی رئیس کارگروه ارتقای کیفیت گندم، آرد و نان 66907701-66906642
الله کرم نصیری مشاور و دبیر هیأت مدیره و مدیر کل حوزه معاون وزیر 888826359-888824699 1154-1157
. . عضو موظف هیأت مدیره و معاون بازرگانی خارجی 88970313 1283-1284
سید علیرضا سیدی نیک قائم مقام معاونت اداری و مالی 88978203 1214

2 3 4 5