نام : امیرحسین

 نام خانوادگي : شاهمیر

 سمت : قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و مشاور بین الملل

 شماره تماس : 88957440-88970322

 شماره داخلی : 1278-1277-2054-2053

<< بازگشت به ليست