سمت : عضو موظف هیأت مدیره و معاون بازرگانی خارجی

 شماره تماس : 88970313

 شماره داخلی : 1283-1284

<< بازگشت به ليست