نام : حسن

 نام خانوادگي : عباسی معروفان

 سمت : عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی خارجی

 شماره تماس : 88970313

 شماره داخلی : 1283-1284

<< بازگشت به ليست