مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام دو محموله 000ر60تنی جهت حمل محموله اول طی نوامبر 2018 و محموله دوم طی دسامبر 2018
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كانتينر
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام آفتابگردان
  مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_روغن خام آفتابگردان بنادر شمالی
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر60 تن10% +_روغن خام آفتابگردان
 شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر60 تن10% +_روغن خام پالم اولئین آر بی دی
 اسناد تجدیدمناقصه‌ی عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید60/000 +10% تن شکر
 اسناد مناقصه‌ی عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید60/000 +10% تن شکر
 اسناد مناقصه‌ی عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید 60/000تن روغن خام سویا
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>