شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كانتينر تاریخ ثبت : 1397/07/03
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كانتينر
تاریخ : <#f:961/>
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 35
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 733 <<بازگشت