شركت بازرگاني دولتي ايران


شركت بازرگاني دولتي ايران يكي از زير مجموعه هاي وزارت بازرگاني است كه در زمينه واردات گندم ، برنج ، شكر ، روغن خام گياهي ، كود شيميايي و شير خشك فعاليت دارد و در اين رابطه به عنوان نماينده شركت تحويل گيرنده كالا كه خريدار كالاها نيز مي باشد وارد عمل مي شود . كالاهاي خريداري شده به شركت هاي خريدار كه توزيع كنندگان كالا در داخل كشور مي باشند تحويل داده مي شود كه اين عمليات ساليانه حدودا" 2 ميليون دلار در آمد ايجاد مي كند .شركت بازرگاني دولتي ايران يكي از زير مجموعه هاي وزارت بازرگاني است كه در زمينه واردات گندم ، برنج ، شكر ، روغن خام گياهي ، كود شيميايي و شير خشك فعاليت دارد و در اين رابطه به عنوان نماينده شركت تحويل گيرنده كالا كه خريدار كالاها نيز مي باشد وارد عمل مي شود . كالاهاي خريداري شده به شركت هاي خريدار كه توزيع كنندگان كالا در داخل كشور مي باشند تحويل داده مي شود كه اين عمليات ساليانه حدودا" 2 ميليون دلار در آمد ايجاد مي كند .شركت بازرگاني دولتي ايران يكي از زير مجموعه هاي وزارت بازرگاني است كه در زمينه واردات گندم ، برنج ، شكر ، روغن خام گياهي ، كود شيميايي و شير خشك فعاليت دارد و در اين رابطه به عنوان نماينده شركت تحويل گيرنده كالا كه خريدار كالاها نيز مي باشد وارد عمل مي شود . كالاهاي خريداري شده به شركت هاي خريدار كه توزيع كنندگان كالا در داخل كشور مي باشند تحويل داده مي شود كه اين عمليات ساليانه حدودا" 2 ميليون دلار در آمد ايجاد مي كند .شركت بازرگاني دولتي ايران يكي از زير مجموعه هاي وزارت بازرگاني است كه در زمينه واردات گندم ، برنج ، شكر ، روغن خام گياهي ، كود شيميايي و شير خشك فعاليت دارد و در اين رابطه به عنوان نماينده شركت تحويل گيرنده كالا كه خريدار كالاها نيز مي باشد وارد عمل مي شود . كالاهاي خريداري شده به شركت هاي خريدار كه توزيع كنندگان كالا در داخل كشور مي باشند تحويل داده مي شود كه اين عمليات ساليانه حدودا" 2 ميليون دلار در آمد ايجاد مي كند .