دستورالعمل واگذاری راهبری تاسیسات ذخیره ای به بخش غیر دولتی (مصوب جلسه مورخ 2/2/91 هیات مدیره) تاریخ ثبت : 1391/02/30
طبقه بندي : ,,
عنوان قانون : دستورالعمل واگذاری راهبری تاسیسات ذخیره ای به بخش غیر دولتی (مصوب جلسه مورخ 2/2/91 هیات مدیره)
متن کامل : دانلود فايل
پیوست 1 : دانلود فايل
پیوست 2 : دانلود فايل
ردیف : 8
توضیحات : <#f:443/>
تعداد نمایش : 2581 <<بازگشت