دستورالعمل انبارگردانی سال 1397 تاریخ ثبت : 1397/11/01
طبقه بندي : ,,
عنوان : دستورالعمل انبارگردانی سال 1397
توضیحات : پیوست شماره 1 :انتصاب سرپرست انبار گردانی پیوست شماره 2:تاکیدات لازم برای انبار گردانی پیوست شماره 3:اقدامات قبل از انبار گردانی
پیوست1 : دانلود فايل
پیوست2 : دانلود فايل
پیوست3 : دانلود فايل
پیوست4 : <#f:209/>
پیوست5 : <#f:210/>
پیوست6 : <#f:211/>
پیوست 7 : <#f:574/>
شماره ردیف : 58
تعداد نمایش : 716 <<بازگشت