دستـورالعمل نحوه پرداخت اضـــافه كاري به همــكاران تاریخ ثبت : 1393/05/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : دستـورالعمل نحوه پرداخت اضـــافه كاري به همــكاران
توضیحات : شايان ذكــر است از ماه جــاري پرداخــت اضــافه كاري صرفا در قالب دستورالعمل مزبور خواهد بود.
پیوست1 : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:207/>
پیوست3 : <#f:208/>
پیوست4 : <#f:209/>
پیوست5 : <#f:210/>
پیوست6 : <#f:211/>
پیوست 7 : <#f:574/>
شماره ردیف : 38
تعداد نمایش : 3252 <<بازگشت