> اسناد مناقصه
 خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم فیلتراسیون سیلوهای بتنی گرگان، زنجان و اراک
 اسناد مناقصه (ارزیابی کیفی)
 خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم فیلتراسیون سیلوهای بتنی ازنا، یزد و اندیمشک
 تجدید مناقصه عمومی حمل ونقل ريلي در سراسر کشور
 شركت در مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی در استانهای اردبیل، قزوین، گیلان، همدان و کردستان )
 مناقصه عمومی حمل ونقل ريلي در سراسر کشور
 مناقصه عمومی خرید، نصب، راه‌اندازی،کالیبراسیون و آموزش اتوآنالیزر سریع آزمایشگاهی غلات (NIT)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 مناقصه عمومی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
 مناقصه عمومی پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا
 «شرايط شركت در تجدید مناقصه عمومي»(انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
 شرایط شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی
 تجدید مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
 فراخوان شناسایي پيمانكار و ارزيابي صلاحيت (برون سپاری راهبري مراکز ذخیره سازی و خدمات کالاهای اساسی)
 آگهی تغییرات اسناد مناقصه مدیریت و تصدی خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
  مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور (جدید)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا
  مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
  تجدید مناقصه عمومي(پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398 )
[2 ]   صفحه بعدی >>