مدیر منطقه

 

 

استانهای تحت پوشش

 

مساحت کل منطقه

 

جمعیت کل منطقه

 

سرانه مصرف منطقه

 

مقدار واحدهای نانوایی مستقر در منطقه

 

مقدار کارخانجات آردسازی منطقه

 

میزان و مقدار

 

تلفن تماس

 

فکس

 

آدرس و کد پستی منطقه