شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كشتی تاریخ ثبت : 1397/08/23
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 تن10% +_برنج هندي 1121 حمل با كشتی
تاریخ : 1397/7/23
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 40
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 3120 <<بازگشت