شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام پالم اولئین آر بی دی تاریخ ثبت : 1397/08/23
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام پالم اولئین آر بی دی
تاریخ : 1397/8/23
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 41
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 1870 <<بازگشت