شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام سویا

شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام سویا تاریخ ثبت : 1397/09/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد000ر30 x 2 تن10% +_روغن خام سویا
تاریخ : 1397/9/21
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 43
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 3517 <<بازگشت