بازید معاون بازرگانی داخلی از مزارع گندم و کلزا در استان لرستان