گفتگوی معاون وزیر جهاد کشاورزی با واحد مرکزی خبر/ کمبود برنج در بازار مقطعی است