بازدید مدیرعامل و هیأت مدیره به همراه اصحاب رسانه از مراکز خرید گندم کردستان بازدید مدیرعامل و هیأت مدیره به همراه اصحاب رسانه از مراکز خرید گندم کردستان