مدير  كل استان

جمال صالحي

 

مساحت کل استان

28235km

جمعیت کل استان

1493645 نفر

سرانه مصرف آرد استان

8/8kg

تعداد نانوایی  استان

2149 واحد

تعداد کارخانجات آرد استان

12 واحد

ظرفيت ذخيره سازي استان

588 هزار تن

 

ظرفيت توليد آرد

37158 ماهيانه

تلفن وفكس  دفتر مركزي

087-33176001-33167100

آدرس و کد پستی دفتر مركزي

سنندج - خيابان اكباتان جنب اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان6186-66713